Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Domanice w liczbach

Geoportal Domanice

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Domanice

Domanice, gmina w województwie mazowieckim, powiat siedlecki.

Powierzchnia gminy Domanice wynosi 47 km2, zajmuje 2163 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Domanice zamieszkuje 2 620 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2410 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Domanice wynosi 56, jest 1400 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Domanice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Domanice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Domanice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Domanice: 472163
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Domanice: 0,081834
Lesistość w % w gminie Domanice: 17,41532
Ludność na 1 km2 w gminie Domanice: 561400
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Domanice: 3,8384
Liczba ludności ogółem w gminie Domanice: 2 6202410
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Domanice: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Domanice: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Domanice: 4,35-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Domanice: 78,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Domanice: 661924
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Domanice: 1,92180
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Domanice: 81,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Domanice: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Domanice: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Domanice: 1 000,0250
Przedszkola bez specjalnych w gminie Domanice: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Domanice: 342,01029
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Domanice: 81,81613
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Domanice: 3,4642
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Domanice: 1312194
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Domanice: 2 914-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Domanice: 2 914-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Domanice: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Domanice: 81,31865
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Domanice: 51,1989
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Domanice: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Domanice: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Domanice: 81,31604
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Domanice: 51,1595

Źródłem danych statystycznych dla gminy Domanice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Domanice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Domanice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.